Stanovy Aliance, platné od ledna 2016

 

Stanovy spolku
Aliance dětského plavání, z.s.

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Název Spolku :    Aliance dětského plavání, z.s.              (dále jen „Spolek“)
 2. Sídlo:    José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín

Čl. II
Právní postavení

 1. Spolek  je dobrovolný a samosprávný svazek spolčující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. III
Účel Spolku

 1. Spolek je apolitický svazek, který rozvíjí, pěstuje a šíří poznatky z teorie i praxe pohybových aktivit, jakož i pediatrie a souvisejících vědních disciplín, a to ve prospěch rozvoje pohybových aktivit kojenců, batolat a malých dětí.
 2. Základním účelem spolku je realizovat odborné osvětové činnosti a vzdělávání, dále pořádat veřejné přednášky, vedoucí k rozvoji teorie i praxe pohybových aktivit kojenců, batolat a malých dětí. Spolek klade důraz především na aktivity ve vodě.
 3. Za účelem dosažení účelu spolku, využívá spolek všech dostupných informačních a vzdělávacích prostředků a médií tak, aby popularizovala a sjednocovala veškeré aktivity tohoto druhu.
 4. Spolek rovněž obhajuje oprávněné odborné zájmy svých členů navenek, pokud se týkají oblasti činnosti vymezených v tomto článku Stanov.

Čl. IV
Členství

 1. Členem Spolku mohou být
  -    fyzické osoby starší 18 let a
  -    právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem Spolku a zaměstnává alespoň 75% kvalifikovaných instruktorů a lektorů (dále jen „právnická osoba“ nebo „klub“).
 2.  Členství ve Spolku je jednoho druhu.
 3.  O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky nebo přihlášky v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách Spolku Předseda Spolku.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Zánik členství:

 •      a) vystoupením člena písemným oznámením Předsedovi,
 •      b) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
 •      d)    vyloučením člena rozhodnutím Předsedy Spolku v rámci disciplinárního řízení,
 •      e) úmrtím člena fyzické osoby,
 •      f) je-li člen právnická osoba, zaniká členství jejím zrušením nebo
 •     g) zánikem Spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

1.     Člen má právo zejména :
    a) účastnit se jednání valné hromady
    b) volit do orgánů Spolku,
    c) být volen do orgánů Spolku,
    d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    e) využívat odborných garantů ke konzultacím,
    f) účastnit se akcí Spolku,
    g) využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku a v případě, že členem Spolku je právnická osoba, může výhodu spojené výlučně s fyzickými osobami využívat pouze omezený počet fyzických osob určených členem-právnickou osobou k právnické osobě, jež budou vymezeny předsedou představenstva .

2.     Člen má povinnost zejména :
a)    dodržovat stanovy Spolku,
b)    aktivně se podílet na plnění účelu Spolku,
c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, byl-li do nich zvolen,
d)    platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku a šířit a obhajovat účel Spolku
f)    podporovat a dodržovat zásady a požadavky týkající se odbornosti instruktorů kojeneckého plavání
g)    dodržovat etiku činností, k nimž se jako člen Spolku přihlásil, či jinak profesně kvalifikoval
h)    vytvářet pro práci s dětmi prostředí, které odpovídá hygienickým zásadám a bezpečnostním pravidlům podle platných právních předpisů

a dále:

i)    klub je povinen aktivně vysílat své lektory na specializační a vzdělávací kurzy.

 
Čl. VI
Orgány Spolku

1.    Orgány Spolku jsou :
    a) valná hromada
    b) předseda.

Čl. VII
Valná hromada

1.     Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2.     Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
3.     Valnou hromadu svolává Předseda dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku.
4.    Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena členům Spolku nejméně 14 dní před termínem předmětné valné hromady. Pozvánku lze zaslat členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, příp. na později členem sdělenou kontaktní adresu. Elektronická pozvánka se považuje za doručenou následujícím dnem po jejím odeslání.
5.4.    Valná hromada zejména :
         a) rozhoduje o změnách stanov Spolku,
         b) schvaluje úkoly Spolku na příslušné období, výroční zprávu Spolku, rozpočet Spolku
         a roční uzávěrku hospodaření,    
         c) volí Předsedu,
         d) rozhoduje o zrušení členství,
    e) rozhoduje o změně počtu členů statutárního orgánu Spolku ,
         fe) rozhoduje o zrušení Spolku .
65.    Jako nejvyšší orgán Spolku si může valná hromada vyhradit další kompetence, které výslovně   nespadají do působnosti Předsedy Spolku.
76.    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku.
87.     Hlasovací právo členů Spolku je rovné, když každý člen Spolku má jeden hlas. Klub hlasuje prostřednictvím svého zástupce. O změně stanov Spolku a o zrušení Spolku rozhoduje valná hromada tří pětinovou většinou všech členů Spolku, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.

Čl. VIII
Statutární orgán Spolku

1.     Statutární orgán Spolku je individuální. Spolek zastupuje jeho Předseda, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2.     Předsedou může být pouze člen Spolku. Funkce předsedy  vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů.
3.    Funkční období předsedy je tříleté. Fyzická osoba může být zvolena do stejné funkce opakovaně.
4.     Předseda řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
5.    Předseda může k zajištění činnosti Spolku zřídit sekretariát Spolku.
6.     Předseda zejména:
         a) koordinuje činnost Spolku,
         b) svolává valnou hromadu,
         c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
         d) rozhoduje o přijetí za člena Spolku,
    e) svým rozhodnutím stanoví výši a splatnost členského příspěvku,
    f) přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a
    g) rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.

7. Funkce předsedy zaniká:
a.    Uplynutím funkčního období,
b.    Odstoupením předsedy,
c.    Smrtí předsedy,
d.    Odvoláním předsedy valnou hromadou.
8. O odvolání předsedy se rozhoduje na valné hromadě. K odvolání předsedy je zapotřebí alespoň 2/3 většiny všech přítomných členů na valné hromadě.

IX.
Disciplinární řízení

1.    Disciplinárním orgánem Spolku je Předseda.

2.    Podnět k zahájení disciplinárního řízení může podat každý člen Spolku. Předseda může zahájit disciplinární řízení i bez podnětu.

3.    Předseda zahájí disciplinární řízení proti členovi Spolku, který vědomě porušuje stanovy či se jinak provinil proti etice činnosti týkající se působnosti Spolku.

4.    Předseda je oprávněn členovi Spolku:

a)    uložit písemné napomenutí,
b)    pozastavit členství ve Spolku nebo
c)    vyloučit člena ze Spolku.

5.    Proti rozhodnutí disciplinárního řízení je možné podat odvolání ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

X.
Řešení sporů uvnitř Spolku

1.    Členové Spolku soustavně usilují o názorový konsensus tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí sporů uvnitř Spolku.

2.    Jakékoliv spory budou řešeny na základě podnětu člena Spolku Předsedou.

3.    Závažný a obtížně řešitelný spor může být přenesen z Předsedy na valnou hromadu. O tom, co se považuje za závažný a obtížně řešitelný spor rozhoduje Předseda.

4.    Do doby vyřešení daného sporu valnou hromadou platí moratorium na pokračování a eskalaci sporu jakýmikoliv projevy vně Spolku. Řešení sporu valnou hromadou je závazné pro všechny členy Spolku.

 

XI.
Zásady hospodaření

1.     Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2.     Zdroji majetku jsou zejména:
        a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
        b) výnosy majetku,
        c) členské příspěvky,
    d) dotace a granty,
    e) platby za poskytované služby v oblasti informací a vzdělávání dle účelu Spolku a
    f) realizace soutěží a propagační činnosti.
3.     Za hospodaření Spolku odpovídá Předseda, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4.     Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Hospodaření a vedení účetnictví Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5.     Příjmy Spolku mohou být užity výlučně na krytí administrativně-správních výdajů Spolku za účelem dosažení stanoveného účelu Spolku a jeho cílů, jakož i ke krytí hlavní činnosti Spolku.

Čl. XII.
Zánik Spolku

1.1.     Spolek zaniká
        a) zrušením spolku s likvidací
-    účinností rozhodnutí valné hromady o zrušení Spolku s likvidací, když zrušení Spolku předchází jeho likvidace,
-    dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v daném rozhodnutí den pozdější.
        b) zrušením spolku bez likvidace
-    dnem účinnosti přeměny Spolku
7.2.    Zaniká-li Spolek zrušením s likvidací, provede Spolek likvidaci.
8.3.    O zrušení Spolku bez likvidace rozhodne na svém jednání valná hromada, když ke schválení je zapotřebí tří pětinové většiny všech členů Spolku. Postup zrušení Spolku bez likvidace, jakož i majetkové  vypořádání bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou.

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

1.    Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád Spolku.
2.    Spolek má právo v souladu s účelem své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi.
3.    Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení na valné hromadě.

 V Plzni dne 7.11.2015

 

 

    Aliance dětského plavání,, z.s.
    Mgr. Petra Obytová
    předsedkyně Spolku